No image
Matthew J. Mngadi
Lifetime Achievement Literary Award
 ‘Matthew’, pseudonym for Matthews Jabulani Mngadi, was born on 24 February 1949 at Mayors Walk Hospital in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. For two years he grew up in Myrtle Road, Durban where his mother was a housemaid. His father was a policeman at the Native Commissioner’s office in Durban. The family later moved to the offices of the Native Affairs Commissioner in18 Stalwart Simelane Street (Formerly Stanger Street) in the Police barracks that were situate in the premises of the employer. Jabulani was educated at Bethany Community School, Bergville, Edendale Secondary School, Pietermarizburg, Makhumbuza Secondary School, eMlazi, Durban, and Ohlange High School, Inanda, Durban. His first employer was the Consolidated Textile Mills, Jacobs, Durban. The Commissioner, Durban, where he had lived for some time when he was still a child, thereafter employed him. He has since worked in several Government offices. Whilst employed at the Commissioner’s office as an Interpreter/Clerk Jabulani spent his time reading and learning Authorship and Freelance Journalism. He has the following qualifications: Certificate in Development Management (University of KwaZulu-Natal School of Public Policy); National Diploma in Municipal Administration (Unisa); B. Tech in Public Management (Unisa). Jabulani is currently employed at the Department of Co-operative Governance and Traditional Affairs, Mayville, Durban. He is married to Dolly Albertina, and they have seven children.MJ Mngadi is the founder of Indwa Publishers.

In his writing career he has published the following works of fiction:

NOVELS:

1. Imiyalezo (Shuter & Shooter). In February 2009 Imiyalezo was declared as one of South African Classics by the Department of Arts and Culture in conjunction with the National Library of South Africa.
2, Asikho ndawo Bakithi (Shuter & Shooter) won:
The JL Dube Via Afrika Award for Prose, 1997 – First Prize
Shuter & Shooter) Book Prize in Memory of BW Vilakazi, 1997 – First Prize
M-Net Book Prize, 1998 – Overall winner- Nguni Languages.
KwaZulu-Natal Department of Arts and Culture and Tourism – Umklomelo
Ngegalelo Elibabazekayo Ekuthuthukiseni Ubucikomazwi BesiZulu: 1994 –2004 NgeNoveli Asikho Ndawo Bakithi – 2005.
Pan Salb –Umkhandlu WesiZulu kaZwelonke (UMZUKAZWE) – Umklomelo Kwezobucikomazwi WeBhodi Yezilimi Zonke ZaseNingizimu Afrika Ngenxa Yokuphakama Kwezinga lalokhu ukubhala ngeminyaka ye-1985 –2005 3 Ifa Ngukufa (Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd – won M-Net Book Prize, 2000/2001 – Overall Winner Nguni Languages, and JL Dube Nasou Via Afrika Award, 2003 – Second Prize.
4. Iziboshwa Zothando (Heinemann Publishers) won M-Net Book Prize, 2004 – Overall Winner, Nguni Languages.
5. Usumenyezelwe-ke Umcebo (Shuter & Shooter)
6. Yiza Mntanami (Oxford Unversity Press) The novel ‘Asikho Ndawo Bakithi’ is being translated into French.
SHORT STORY B00KS

1 Kusemhlabeni Lapha Shuter & Shooter) translated into isiSwati – IsiSwati version – Umhlaba Uyahlaba.
2. Umbele Wobubele (Aktua Press)
3. Isivunguvungu (Aktua Press) by MJ Mngadi and NG Sibiya – Muntu Xulu – Shuter & Shooter Award for Short Stories – 1997 – First Prize.

SHORT STORY BOOKS – WRITTEN WITH OTHERS
1. Impilo Engcono – Editor -DBZ Ntuli (Kagiso Publishers/ now Maskew Miller)
2. Izinyembezi zothando – Editor – DBZ Ntuli (Shuter & Shooter)
3. Amalivilivi – Editor – DBZ Ntuli (Shuter & Shooter)
4. Isiqongo – Editor – Sisana Mdluli (Istimela Publishers)
5. Sidla Ingqatho Nefutho – Editor: Ncamisile Makhambeni (Afritude)
6. Uthando Nethemba – Editor T.M.B. Zulu (Indwa Publishers)

OTHER LITERARY PRIZES WON

Metropolitan Life African Language Literary Award (Short Stories) – Second Prize – 1993.
De Jager – Haum Literary Competition – (Short Story title Namunye – First Prize.)
Usiba Writers’ Guild Kenneth Bengu Aktua Award for Prolific Writing – 1997.

2y