No image
EDM Sibiya
K. Sello Duiker Memorial Literary Award
 English
Second-born son of Mshiyeni and Khethekile Sibiya, Dumisani Sibiya is a relatively established novelist, short story writer and poet. Born on 29 April 1976, he wrote his debut novel in 2000 when he was 24. This novel, Kungasa Ngifile (Tafelberg, 2002), was awarded the Silver medal in the 2002 Sanlam Prize for Youth Literature. His collection of short stories, Imikhizo (Macmillan, 2004) won silver medal in the Muntu Xulu Award for Short Stories in 2005. In 2006 Sibiya’s second novel, Ngidedele Ngife (Tafelberg, 2006) won the Gold medal in the Sanlam Prize for Youth Literature. Both his novels Kungasa Ngifile and Ngidedele Ngife were finalists in the prestigious M-Net Literary Awards in 2003, 2004 and 2007. His third novel, Ngiyolibala Ngifile (Tafelberg, 2010) was awarded the Gold medal in the 2009 Sanlam Prize for Youth Literature. With his career as published author spanning nine years, Dumisani has carved a name as an award winning author. The K Sello Duiker Memorial Literary Award is his fifth award in his writing career. He has contributed to the following books: Seventh Street Alchemy (English short stories, 2005), Izinyosi (poetry, 2007), Isiqongo (short stories, 2007), Izinzulu ZikaZulu (short stories, 2009), Zibuyil’ Emasisweni (poetry, 2006), Senz’ Okwethu (poetry, 2007) and Izinyembezi (short stories, 2010).Sibiya is a professional publisher, an academic, researcher, and lecturer. He was a lecturer of African Literature at the University of the Witwatersrand in Johannesburg. He later worked for Macmillan Publishers, Graphicor Communications, and Vivlia Publishers in editorial and publishing capacities. He holds a BA Hons, and an MA in Publishing Studies from the University of Witwatersrand.

Sibiya is married to Simangele and they are blessed with three children.

IsiZulu
Indodana yesibili kaMshiyeni noKhethekile Sibiya, uDumisani Sibiya ngumbhali osezakhele igama kumanoveli, izindaba ezimfishane kanye nezinkondlo. Wabona ilanga mhla zinga-29 kuMbasa ngowe-1976 kanti inoveli lakhe lokuqala lishicilelwe ngowe-2000 eneminyaka enga-24. Le noveli ethi Kungasa Ngifile (Tafelberg: 2002), yaklonyeliswa ngendondo yesiliva ngowe-2002 kuMklomelo wakwaSanlam woMbhalo weNtsha. Iqoqo lakhe lezindaba ezimfushane elinesihloko esithi Imikhizo (Macmillan: 2004) lathola indawo yesibili kuMklomelo kaMuntu Xulu weZindaba eziMfishane ngowe-2005. Umfo kaSibiya ungumbhali oyisihlabani ngempela, ngowe-2006 inoveli yakhe yesibili ethi Ngidedele Ngife (Tafelberg: 2006) yathola indondo yegolide kuMklomelo wakwaSanlam woMbhalo weNtsha ngowe-2006. Womabili amanoveli akhe, ethi Kungasa Ngifile kanye nethi Ngidedele Ngife afika kumjikelo wamanqamu emncintiswaneni weMibhalo wakwaMnet ngowe-2003, 2004 kanye 2007. Inoveli yakhe yesithathu ethi Ngiyolibala Ngifile (Tafelberg: 2010) yaklonyeliswa ngendondondo yegolide kuMklomelo wakwaSanlam woMbhalo weNtsha ngowe-2009. Eminyakeni eyisishiyagalolunye eqalile ukushicilela, uDumisani usezakhele igama njengombhali othola imiklomelo. Umklomelo wesiKhumbuzo sika-K Sello Duiker ngumklomelo wesihlanu asewuzuzile. Umfo kaGumede uphonse itshe esivivaneni kulezi zincwadi ezilandelayo: Seventh Street Alchemy (izindaba ezimfishane zesiNgisi: 2005), Izinyosi (izinkondlo: 2007), Isiqongo (izindaba ezimfishane: 2007), Izinzulu ZikaZulu (izindaba ezimfishane: 2009), Zibuyil’ Emasisweni (izinkodlo: 2006); Senz’ Okwethu (izinkondlo: 2007) kanye nethi Izinyembezi (izindaba ezimfishane: 2010).

USibiya wumshicileli, umcwaningi kanti unguthisha. Ubefundisa iMibhalo yase-Afria eYunivesithi yaseWits eGoli. Emva kwalokho ube esesebenzela abeMacmillan Publishers, iGraphicor Communications, kanye neVivlia Publishers njengomhleli kanye nomshicileli. Uneziqu ze-BA Hons, kanye ne-MA ezifundweni zokushicilela akwenze khona eYunivethi yaseWitwatersrand.

USibiya ushade noSimangele kanti babusiswe ngezingane ezintathu.

 2y