No image
K.P.D Maphalla
Chairperson’s Award
 1. WORKS/MESEBETSI YA DR KPD MAPHALLA
(A) NOVELS/DIPADI
1. Tshiu Tseo- Shuter and Shooter Publishers; P/Maritzburg
2. Tshepo le metswalle- Educum Publishers; Johannesburg
3. Tefo- Shuter and Shooter Publishers; P/ Maritzburg
4. Kabelwamanong- Kagiso Publishers; Pretoria
5. Nna ke mang?-Reach Out Publishers; P/ Maritzburg
6. Botsang Lebitla- Maskew Miller Longman Publishers; Cape Town
7. Bashemane ba Dibataolong- Kagiso Publishers; Pretoria
8. Tale of two fathers (English)- Kwela Books; Cape Town
9. Metjodi ya Marakwaneng- Shuter and Shooter Publishers; P/ Maritzburg
10. Ha maru a rwalellana- Shuter and Shooter Publishers; P/Maritzburg
11. Mohlahlobi Tshita- Shuter and Shooter Publishers; P/ Maritzburg
12. Bophelo ke dihaeya- Nasou Via Afrika Publishers
13. Ha ditswere di tsanyaola- Maskew Miller Longman; Cape Town (B) POETRY/ DITHOTHOKISO
1. Mahohodi- J.L. Van Schaik; Pretoria
2. Dikano- Educum; Johannesburg
3. Fuba sa ka- J.L. Van Schaik; Pretoria
4. Kgapha tsa ka- J.L. Van Schaik; Pretoria
5. Sentebale- Accadia Publishers; Pretoria
6. Makgaolakgang- Reach out Publishers; P/ Maritzburg
7. Tsie lala- Maskew Miller Longman; Cape Town
8. Mphe leihlo (with Nakedi brothers)- J.L. Van Schaik; Pretoria
9. Seitebatso- J.L. Van Schaik Publishers; Pretoria
10. Ntekeletsane- J.L. Van Schaik; Pretoria
11. Ntetekeng- Vivlia Publishers; Johannesburg
12. Pinyane- Juta and Company; Pretoria
13. Ditema- Reach Out Publishers; P/ Maritzburg
14. Ditlabotjha- Acacia Publishers; Pretoria
15. Sentelele- Macmillan Boleswa; Swaziland
16. Binang mmoho 4 (with Prof. Ngcangca; Unitra)- Heinemann; Pretoria
17. Binang mmoho 5 (with Prof. Ngcangca; Unitra)- Heinemann; Pretoria
18. Mmane (with Prof. B.M. Khotseng: UFS) Centaur, Johannesburg
19. Kgorula- Nasou Via Afrika

(C) DRAMA/ TERAMA
1.Tahleho- Nasou Via Afrika; Pretoria
2.Mmalefu- Kagiso Publishers; Pretoria
(D) SHORT STORIES/ DIPALEKGUTSHWE 1. Mohlomong hosane- Kagiso; Pretoria
2. Pina ya Afrika- Kagiso; Pretoria
3. Tebello- Reach Out; P/ Maritzburg
4. Komello tsa maobane- Juta and Company; Pretoria
(E) ANTHOLOGY/ DIPOKELLO 1. Dipalekgutshwe tsa sejwalejwale- Kagiso; Pretoria
2. Ha ba arabe (short stories)- Maskew Miller Longman; Cape Town
3. Mamela melodi (poetry)- Hibbard Publishers; Johannesburg
(F) TRANSLATIONS/ DIPHETOLELO
1. Tjeka, Tshipo, tjeka: From “Dans, Tshipo, dans.” An Afrikaans children’s novelette. By: Marita van Aswegen
2. Mphatlatsane e tjhabile e hlakile: From “Die Monster skyn helder.” An Afrikaans children’s novelette. By Estelle Foster.
(G) THE MANUSCRIPTS IN THE PIPELINE/ DIBUKA TSE KA PITSENG
1. Qala o ngole! (The budding author’s guide)- Hibbard Publishers; Pretoria
2. Kopano ke matla (poetry with educational material)- Scorpion Publishers; Johannesburg
3. Letsatsi la Ramokgosi (short stories anthology)- Scorpion publishers; Johannesburg
(H) THE DRAMATIST
1. Besides the melodramas that he has written, he has written short dramas for Radio Sesotho now known as Lesedi FM. Some of these dramas were repeated twice or thrice over the air.
-Ramaruo (Produced by Teboho Koekoe)
–Kgomo boela hae (Produced by Khotso Nkhatho)
–Mamela Ditaelo (Produced by Lehlohonolo Hlalele)
– Palesa ya Makgaleng (Produced by Mokotjo Mokotjo)
– Marumatsho- (Produced by Motlatsi Mochochoko)
He also wrote a Christmas drama for Qwaqwa Community Radio titled, Lehlohonolo la rona
(I) AWARDS RECEIVED
1. Orator of the year, 1976, Tshiya College of Education
2. Radio Sesotho poetry award in 1980 during 20th Annivesary
3. Dr. JJ Moiloa Floating Trophy for best Sesotho book of the year, 1985 (Kgapha tsa ka)
4. Nominated for Radio Sesotho Astera Awards, 1985 (Best Short Drama of the year)
5. M-net second prize, 1986 < (Kabelwamanong, Sesotho thriller) 6. Thomas Mofolo Trophy for poetry, 1991
7. Thomas Mofolo Trophy for best novel, 1992
8. Thomas Mofolo Trophy for poetry, 1992
9. Thomas Mofolo Overall Award, 1992
10. Thomas Mofolo Award for poetry, 1993
11. Thomas Mofolo second prize for short stories, 1993
12. Thomas Mofolo Trophy for Poetry, 1994
13. Thomas Mofolo Trophy for best novel, 1994
14. De Jager Haum Literary Award, 1993
15. Maskew Miller Longman Literary Award, 1993
16. Sekila Award for Nation Building, 1993 by the then Qwaqwa government.
17. M-net book prize for best novel, 1996
18. Walter Sisulu Award from ANC Walter Sisulu Branch, Maluti-a-Phofung local municipality, 2004
19. Lifetime Achiever Award from the Department of Sports, Arts and Culture, May 2005
20. Sesotho poetry award from M-net, 2005,
21. Certificate of honour from Qwaqwa Community Radio, August 2005 21. Maluti-a-Phofung municipality Ward 16 councilors’ award, 2006
22. Lengolo la tlotlo from the Free State Department of Sports, Arts and Culture, September 2006
23. Honorary doctorate from the University of Free State, May 2007
(J) PLACE VISITED OVERSEAS
1. Delville Wood in Paris, France: Accompanied the then Chief Minister of Qwaqwa, Dr. T.K. Mopeli to an official ceremony of the First World War commemoration in 1986 where South African victims buried.
(K) JOURNALISTIC WORK
1. Started writing for Tswelopele and Lehlasedi as the Church Press Secretary.
2. Wrote short stories and articles for Bona and Drum while serving as a teacher in the Free State.
3. A winning letter in Drum Magazine on the high cost of living, in October 1975 while at Tshiya College.
4. Contributed articles and poems in Lentswe la Basotho and assisted the paper’s editor in editing poems from other writers to get them ready for publication.

(L) COMMUNITY DEVELOPMENT
He is working hard in developing community through assisting budding writers. As a funeral undertaker he helps his neighbours in need.

SESOTHO PROFILE
Kgotso Pieter David Maphalla o tswaletswe Bohlokong, Bethlehem, ho la Freistata, ka la 25 Hlakola 1955. Ke mora wa mme Melita Maphalla le ntate Mabusetsa Maphalla eo eseng e le mofu. O kene dikolo Bohlokong Lower Primary, Thabang Lower Primary, Khanyeng Higher Primary le Tiisetsang Secondary moo a phethetseng lengolo la materiki teng ka selemo sa 1974. Kamora moo o ile a ya ithutela dithuto tsa botitjhere mane QwaQwa koletjheng ya mehleng ya thuto, Tshiya moo a ileng a fumana lengolo la Primary Teachers Certificate ka selemo sa 1976. Ka selemo sa 1977 o ile a qala ho ruta sekolong sa Tshibollo Secondary se hona moo QwaQwa moo a rutileng dithuto tsa senyesemane le histori. Ka 1982 Maphalla o ile a boela hahabo Bohlokong moo a ileng a ruta puo eo a e boulellang le ho e rata haholo e leng ya Sesotho sekolong sa Thabo-Thokoza Secondary. Ka kgwedi ya Loetse selemong sa 1983 Maphalla o ile a lokela ho tlohella mosebetsi wa hae wa botitjhere kamora hore mmuso wa mehleng wa lehae la QwaQwa o neng o etelletswe pele ke tonakgolo ya mehleng, Dr TK Mopeli o mo bitsetse ho ba mongodi, Lekgotleng la ketsamolao la lehae leo la QwaQwa.

Dr KPD Maphalla o tsebahala haholo ka dibuka tsa hae tsa Sesotho. Maphalla o na le dibuka tse fetang mashome a mane a nang le metso e mmedi (42) tse kenyeleditseng dipadi (novels), dipalekgutshwe (short stories), dithothokiso (poetry) le dibuka tsa terama (drama books). O boetse o ngotse le padi ya senyesemane e leng, “A Tale of Two Fathers”, mme hape o ngotse le dibuka tsa phetolelo tsa Seburu ho ya puong ya Sesotho. Kgahlamelo ya bongodi ba hae e nametse boemong ba naha hoo le boholo ba dibuka tsa hae di sebediswang ke lefapha la thuto la naha dikolong, haholoholo dikolong tse phahameng. Hara dibuka tseo a di ngotseng re ka qoholla Tshiu tseo (padi), Botsang Lebitla (padi), Kabelwamanong (padi), Tahleho (terama), Makgaolakgang (dithothokiso) le Nna Ke Mang (padi). Dilemong tseo a leng ho tsona ha jwale o ntse a kgwaritsa ka lesiba la hae la bongodi. Dibukeng tsa hae tsa moraorao re ka bua ka dibuka tse latelang, Mohlahlobi Tshita (padi ya bofuputsi), Ha maru a rwalellana (padi), Kgorula (dithothokiso), Bophelo ke dihaeya (padi) hammoho le tse ding tse ntseng di le ho baphatlalatsi. Ho boetse ho na le dibuka tsa dithothokiso tse nang le dintlha tse ding tsa thuto tse kentsweng ke ditsebi tse kgolo tsa puo tse kang Prof DJM Ngcangca le Prof BM Khotseng.

Dibuka tse ding tsa hae di sebediswa ke baithuti ba dingolwa mafapheng a dipuo tsa Aforika diunivesithing tse fapaneng, Aforika Borwa. Ho na le baithuti ba dingolwa ba fumaneng masters of art degrees ka mesebetsi ya hae. Hara bona re ka qoholla Prof. Mohlomi Moleleki ya ngotseng, “Some aspects of the poetry of KPD Maphalla” le Yvonne Makhubela ya ngotseng ka, “A stylistic analysis of the novels of KPD Maphalla.”

Ntle le ho ba mongodi wa dibuka, Maphalla o ngotse le ditshwantshiso tsa diyalemoya tse jwaloka Ramaruo e hasitsweng tlasa bohlahisi bo matla ba Teboho Koekoe e ileng ya haswa ho Sesotho Stereo selemong sa 1975 hammoho le Kgomo boela hae e ileng ya haswa pheletsong ya dilemo tsa bo mashome a supileng e tlasa bohlahisi ba sebapadi sa kalaneng se tsebahalang, Khotso (Ngwanabo/ Mopheme) Nkhatho.

Dr KPD Maphalla o qadile ho ngola a le lemo tse leshome le metso e mehlano. Ka bongodi ba hae le dingolwa tsa hae tse ratwang o se a fumane dikgau tse letooto. Dilemong tse latelanang pakeng tsa 1991 le 1994 Maphalla e bile mohlodi wa mohope o potolohang wa mokgatlo wa bangodi wa Lesiba e leng mohope wa Moiloa. Ka 2005 lefapha la naha la bonono le setso le ile la tlotla Maphalla ka kgau e babatsehang ya boiphihlelo ba bophelo bohle (Lifetime Achiever Award) eo a ileng a e neheletswa ke letona la nako eo la lefapha e leng, Dr Pallo Jordan. Ka selemo se latelang sa 2006, lefapha la Freistata la dipapadi, bonono, setso le boikgathollo la abela Maphalla lengolo la tlotlo bakeng sa seabo sa hae se toma ntshetsopeleng ya puo ya Sesotho le dingolwa tsa yona. Ngaka Maphalla e bile mohlodi dikgaung tsa dingolwa tsa M-NET le De Jager Haum. Ka selemo sa 2009 e bile mohlodi mokgahlelong wa puo ya Sesotho dikgaung tsa dingolwa tsa Maskew Miller Longman. Nakong e fetileng lekgotla la dipuo la Aforika Borwa (PanSalb) e ile ya mo tlotla bakeng sa seabo sa hae se babatsehang seo a bileng le sona puong ya Sesotho (Dikgau tsa hae tse ding di kenyeleditswe profaeleng e felletseng ya mesebetsi, dibuka le dikgau tsa hae). Ka selemo sa 2007, Univesithi ya Freistata e ile ya tlotla KPD Maphalla ka lengolo la tlotlo la bongaka (honorary doctorate). Ha jwale o ntse a kgothalletsa bangodi ba batjha ka ho ngola dipokello mmoho le bona.

2y